ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Đức Thọ 336 3078 2681 0 100.00% 69 0 638 26
UBND Thị trấn Đức Thọ 0 1487 1487 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã An Dũng 0 788 784 0 100.00% 1 0 0 3
UBND Xã Bùi La Nhân 0 424 424 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Đức Đồng 0 1406 1404 2 99.86% 0 0 0 0
UBND Xã Đức Lạng 0 184 182 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Đức Yên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Hòa Lạc 0 128 127 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Lâm Trung Thủy 0 1692 1686 0 100.00% 6 0 0 0
UBND Xã Liên Minh 0 739 736 0 100.00% 2 0 0 1
UBND Xã Quang Vĩnh 0 342 342 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Tân Dân 0 689 686 1 99.85% 0 0 0 2
UBND Xã Tân Hương 0 136 135 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Thanh Bình Thịnh 0 1240 1239 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Trường Sơn 0 1063 1061 2 99.81% 0 0 0 0
UBND Xã Tùng Ảnh 0 789 789 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Tùng Châu 0 51 50 1 98.04% 0 0 0 0
UBND Xã Yên Hồ 0 112 111 1 99.11% 0 0 0 0
-- Tổng -- 336 14348 13924 7 99.95% 80 0 638 33
Top