Đến tháng 9 UBND Huyện Đức Thọ đã giải quyết
99.80%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:00 27/09/2021)