• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Đã tiếp nhận

22777 hồ sơ

Đã xử lý

21826 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

1983

Hồ sơ đã xử lý

1750

99.9 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

1838

Hồ sơ đã xử lý

1769

99.9 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

2061

Hồ sơ đã xử lý

1716

99.9 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

1906

Hồ sơ đã xử lý

1964

99.8 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

1701

Hồ sơ đã xử lý

1479

99.9 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

3608

Hồ sơ đã xử lý

3365

99.9 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Đức Thọ 336 4659 3933 0 100.00% 65 0 935 62
UBND Thị trấn Đức Thọ 0 2125 2115 0 100.00% 0 0 0 10
UBND Xã An Dũng 0 1855 1848 3 99.84% 1 0 0 3
UBND Xã Bùi La Nhân 0 705 705 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Đức Đồng 0 1798 1796 2 99.89% 0 0 0 0
UBND Xã Đức Lạng 0 469 465 0 100.00% 1 1 0 0
UBND Xã Đức Yên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Hòa Lạc 0 706 703 3 99.58% 0 0 0 0
UBND Xã Lâm Trung Thủy 0 2527 2523 0 100.00% 0 1 0 3
UBND Xã Liên Minh 0 1092 1088 1 99.91% 1 0 0 2
UBND Xã Quang Vĩnh 0 696 696 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Tân Dân 0 1102 1096 2 99.82% 2 0 0 2
UBND Xã Tân Hương 0 187 184 2 98.92% 0 0 0 1
UBND Xã Thanh Bình Thịnh 0 1651 1650 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Trường Sơn 0 1543 1541 2 99.87% 0 0 0 0
UBND Xã Tùng Ảnh 0 1463 1462 0 100.00% 0 1 0 0
UBND Xã Tùng Châu 0 64 63 1 98.44% 0 0 0 0
UBND Xã Yên Hồ 0 135 134 1 99.26% 0 0 0 0
-- Tổng -- 336 22777 22002 17 99.92% 70 3 935 84
Top