• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Đã tiếp nhận

11357 hồ sơ

Đã xử lý

10948 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

1482

Hồ sơ đã xử lý

1459

100.0 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

1069

Hồ sơ đã xử lý

957

100.0 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

2406

Hồ sơ đã xử lý

2206

100.0 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

2280

Hồ sơ đã xử lý

2261

100.0 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

2445

Hồ sơ đã xử lý

2371

99.9 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

1675

Hồ sơ đã xử lý

1566

99.8 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Đức Thọ 336 2511 2275 1 99.96% 70 0 481 20
UBND Thị trấn Đức Thọ 0 1204 1204 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã An Dũng 0 664 664 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Bùi La Nhân 0 311 308 0 100.00% 3 0 0 0
UBND Xã Đức Đồng 0 1304 1303 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Đức Lạng 0 90 88 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Đức Yên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Hòa Lạc 0 121 121 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Lâm Trung Thủy 0 931 930 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Liên Minh 0 619 617 0 100.00% 1 0 0 1
UBND Xã Quang Vĩnh 0 291 288 3 98.97% 0 0 0 0
UBND Xã Tân Dân 0 572 571 1 99.83% 0 0 0 0
UBND Xã Tân Hương 0 87 87 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Thanh Bình Thịnh 0 930 929 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Trường Sơn 0 793 791 2 99.75% 0 0 0 0
UBND Xã Tùng Ảnh 0 782 782 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Tùng Châu 0 39 39 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Yên Hồ 0 108 107 0 100.00% 0 1 0 0
-- Tổng -- 336 11357 11104 7 99.94% 76 1 481 22
Top